دوره و شماره: دوره 32، شماره 187، فروردین و اردیبهشت 1400 
16. نکته حاشیه یادداشت

صفحه 337-373

جویا جهانبخش؛ رسول جعفریان؛ مرتضی کریمی نیا؛ احمد خامه یار؛ امیر رفیعی؛ روح الله شهیدی


17. درگذشتگان

صفحه 375-385

ناصر الدین انصاری