نکته حاشیه یادداشت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22081/jap.2021.70327

چکیده

«مُکّاء» و «شَبانْ فِریب» «نَفْسِ زکیّه»یِ مَدفون در بعداد کیست؟
اگر شبها همه قدر بودی .. به زیورها بیارایَند وقتی خوبرویان را 
مُراد از نزولِ قرآن ... نامه ای از یکی سلاطین ایوبی به ابن طاوس حلی
وقف قرآنی سی پاره بر قاریان مشهد در سال 401 هجری، به دست یکی از مشایخ گمنام شیخ
صدوق: دربارۀ ابوالحسن محمد بن علی بن الشاه المروزی
چند تصحیف در سفرنامه خسرو  صراحی می کشم، اما نه بر دفتر 
نکاتی از آثار استاد علامه جلال الدین همایی(5)