دوره و شماره: دوره 32، شماره 191، آذر و دی 1400، صفحه 1-361 
درة التاج قطب‌الدین شیرازی و منابع آن

صفحه 163-184

رضا پورجوادی؛  زابینه اشمیتکه؛ سعید انواری؛ مریم مهدوی مزده


نکته حاشیه یادداشت

صفحه 307-329

رسول جعفریان؛ مرتضی کریمی نیا؛ وحید عیدگاه طرقبه ای؛ حسین شیخ؛ سعید کریمی قره بابا


درگذشتگان

صفحه 331-361

ناصر الدین انصاری