دوره و شماره: دوره 22، شماره 129، مرداد و شهریور 1390 
8. الهیات تاریخ

صفحه 79-82

حبیب الله بابایی


13. معرفی گزارشی

صفحه 119-122

اسماعیل مهدوی راد


14. مجله های پژوهشی

صفحه 123-126

اسماعیل مهدوی راد


15. درگذشتگان

صفحه 127-130

ناصر الدین انصاری