تاریخِ تاریخ نگاری نجد پیش از حضور وهابیان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نجد، صحرایی دورافتاده در شبه جزیره عربستان بود و سا کنان آن را در قرن های یازده و دوازده هجری، در زمان شکل گیری حرک ت محمدبن عبدالوهاب ، بیابانگردان و جوامع قبیله ای تشکیل می دادند. نویسنده در نوشتار حاضر، نمایی کلی و توضیحاتی اجمالی دربارۀ شرایط و سن ت تاریخ نگاری نجد، پی ش از ظهور وهابیان در میان ههای قرن دوازده ارائه م یدهد. 

کلیدواژه‌ها