قواعد القواعد فی شرح القواعد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب فوائد القواعد فی شرح القواعد اثر زین الدین بن علی بن احمد عاملی لبنانی معروف به شهید ثانی است. نویسنده در مقاله حاضر به معرفی این اثر هم ت گماشته است. در پی این هدف، نویسنده ابتدا مروری کوتاه بر زندگینامه مؤل ف دارد. سپس با بیان نام کتاب قواعد الاحکام اثر علامه حلی، به بیان مهم ترین شرح های قواعد از جمله فوائد القواعد میپردازد. در ادامه به صورت مبسوط کتاب فوائد القواعد را مورد مداقه قرار داده است و با بیان مصادر و آثار متأثر از فوائد، شیوۀ شرح کتاب و چاپ و نشر این کتاب برای نخستین بار، مقاله خویش را به پایان م یرساند.

کلیدواژه‌ها