پابرگ (10)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده:الهیات امید مهم ترین اثر مولتمان در موضوع الهیات است که در سال 4691 م به زبان آلمانی انتشار یافت. نویسنده در مقاله حاضر به مطرح کردن گزیده هایی از کتاب مذکور پرداخته و با بیان برخی از آرای مولتمان، سعی در فراهم آوردن نمایی کلی از پرسش ها و گمانه هایی در مورد تاریخ و پایان آن دارد. در نهایت نقدی که به این کتاب وارد شده و پاسخ به آن را بیان می کند. کلیدواژه: الهیات مسیحی، الهیات امید، الهیات تاریخ، مولتمان، معرفی کتاب.
 چکیده: از مه مترین دستاوردهای همای شهای بزرگان علم و دین و ادب، تهیه مجموع ههایی است که در قالب مقالات مختلف، جوانب مختل ف حیات علمی، عملی و اخلاقی شخصیت مورد نظر را به تصویر می کشند. دستاورد تلاش همای ش بزرگداشت محدث قمی نیز انتشار سه مجلد کتاب )محدث ربانی در دو مجلد و شناخت نامه محدث قمی در یک مجلد( است. نویسنده در بخش اول مقالۀ خویش، فهرست کلی مجموعه سه مجلدی را به شیوۀ موضوعی در قالب سیزده موضوع ارائه می دهد. در بخش دوم نیز سعی در بیان پیشنهادات و نکات تحلیلی مفیدی در خصوص مطالب مرتبط با محدث قمی و نیز بهبود مجموعه مقالات حاضر دارد. کلیدواژه: محدث قمی، محدث ربانی، شناخ ت نامه محدث قمی، مجموعه مقالات همایش، معرفی کتاب.
 چکیده: در شماره 127 مجلۀ آینه پژوه ش مقال های با عنوان «معرفی و نقد کتاب: بررسی حدی ث شناسی خاورشناسان: تبیین و تحلیل یا ترجمه و تدوین؟! » به چاپ رسید. خانم پارسا نویسنده کتاب «حدی ث در نگاه خاورشناسان » است که آقای سیدعلی آقایی در مقاله پیش گفته، به معرفی و نقد کتاب ایشان اقدام کرده بودند. در این شمارۀ مجله، پاسخ خانم پارسا به نقد آقای آقایی درج و ارائه می گردد.
 چکیده: سفرنام هنویسی در ادبیات فارسی پیشینۀ درخشانی دارد. در این میان یکی از مه مترین سوژ هها برای نگارش سفرنامه در گسترۀ ادبیات جهانی، سفر به خانه خدا است که زنان نیز به این امر اهتمام ویژ های داشت هاند. نویسنده در مقاله حاضر، کتابشناسی سفرنام هها و خاطرات سفر حج که از سوی زنان ایرانی به رشته تحریر درآمده است را به صورت الفبایی نام نویسندگان همراه با توصیف مختصری از محتوای آنها، ارائه م یدهد. کلیدواژه: سفرنام هنویسی، خاطرات حج، کتابشناسی حج.
 چکیده: نویسنده در نوشتار حاضر، موارد ذیل را به رشته تحریر درآورده است: درج نامه ای از ایرج افشار به دکتر رسول جعفریان دربارۀ ضرورت چاپ یادداشت های حسینعلی باستانی راد بر متملکات نسخه ای خود؛ - بیان بازنویسی قطعهای از شعر عصار تبریزی شاعر سدۀ هشتم در مجموعه 45101 مجلس؛ - بیان نمونه هایی از اشعار رباعی سرای سدۀ هفتم اوحدالدین کرمانی به گزینش میرداماد؛ - معرفی نسخه ای دیگر از متداولترین اثر بیدوازی موسوم به مصباح رشیدی در کتابخانه بنیاد فارس شناسی شیراز و نیز معرفی کتابی دیگر موسوم به ارشاد المؤمنین از آثار نسبت داده شده به بیدوازی؛ - معرفی نسخۀ عدة الاصول اثر شیخ طوسی موجود در کتابخانۀ مرعشی قم و بیان احتمالی دربارۀ پدر حسین مؤدب قمی؛ - معرفی مبسوط نسخ های نفیس از دیوان شاعری مذهبی در عصر قاجار با نام ویژه قدس الامین موسوم به حاج میرزا سیدعلی ملقب به اخوی طهرانی در مدح امین السلطان و بررسی قالب، محتوا و درو نمایه اشعار وی؛ - استخراج و ثبت نکات مفیدی درباره ایران شناسی و نسخه شناسی به کمک کتاب «دستنویس های عربی در فلسطین » اثر دکتر صلاح منجد؛ - معرفی نسخ های از تفسیر موسوم به البدر المنیر الملخص من تفسیر ابن کثیر به خط علاء قزوینی؛ - تأ کید مستدل بر این نکته که رسالۀ موسوم به بث الشکوی در کتابخانه مرعشی قم، اثری نویافته از شیخ بهایی نیست.