تازه های نگارش و نشر: رستم نامه، آشنایی با استشراق و اسلام شناسی غربیان، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، بهشت و دوزخ، مروری بر دایره المعارف اسلامی