دوره و شماره: دوره 31، شماره 183، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-326 
نکته حاشیه یادداشت

صفحه 289-303

حمید رضا تمدن؛ جویا جهانبخش؛ رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ جواد بشری


درگذشتگان

صفحه 307-323

ناصر الدین انصاری