دوره و شماره: دوره 27، شماره 158، خرداد و تیر 1395 
تاریخچه سند و مرکز اسناد در جهان و ایران

صفحه 38-41

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری