درگذشتگان: آیت الله طاهری، آیت الله رحمت خواه تبریزی، آیت الله آل کثیر

نوع مقاله : پژوهشی