تاریخچه سند و مرکز اسناد در جهان و ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نوشتار حاضر دومین اثر از سلسله انتشارات پیرامون اسناد به شمار می آید. نویسندگان می کوشند نخست تاریخچه آرشیو را در جهان مورد مداقه قرار دهند. در ادامه، تاریخچه آرشیو عثمانی و تاریخچه آرشیو در ایران را بررسی می کنند.

کلیدواژه‌ها