دوره و شماره: دوره 27، شماره 159، مرداد و شهریور 1395 
آشنایی با مرکز اسناد و مدیریت اسناد

صفحه 23-26

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری