دوره و شماره: دوره 26، شماره 153، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-120 (نقد کتاب و کتابشناسی در حوزه فرهنگ اسلامی) 
معرفی گزارشی

صفحه 103-108

اسماعیل مهدوی راد


درگذشتگان

صفحه 109-110

ناصر الدین انصاری