تلخیص سه مقاله در باب تمدن اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر، تلخیصی از سه مقاله پیرامون تمدن اسلامی ارائه می نماید. این سه مقاله عبارتند از:

تمدن اسلامی و افسانه شکست سیاسی اثر اندرو کرسی هس؛
تمدن و تشکیل دولت در حوزه اسلام: بازخوانی ابن خلدون اثر ژوهان پی آرناسون؛
سلسله مراتب دانش در تمدن اسلامی اثر پال ال. هک

کلیدواژه‌ها