حقیقت سوانح و اسفار شیخ شیراز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر، دیدگاه های پژوهشگران معاصر حوزه ادبیات را در مطالعه حکایات و گزارش احوال و زندگی سعدی، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها