نقدی بر کتاب آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر، کتاب «آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران» نوشته حسین علوی مهر را در بوته نقد و بررسی قرار می دهد. وی در راستای این هدف، کمبودها، غلط های تایپی و ویرایشی، تناقض ها، نقل قول های ناقص، یک دست نبودن ساختار مطالب و ... را مورد مداقه قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها