نویسنده = سهیل یاری گل دره
قلم انداز 10 : یادداشت هایی در تاریخ، ادبیات و فرهنگ

دوره 29، شماره 170، خرداد و تیر 1397، صفحه 69-74

سهیل یاری گل دره


قلم انداز 9: یادداشت هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات

دوره 29، شماره 169، خرداد و تیر 1397، صفحه 63-71

سهیل یاری گل دره


قلم انداز 8: یادداشت هایی در تاریخ، ادبیات و فرهنگ

دوره 28، 167-168، بهمن و اسفند 1396، صفحه 71-78

سهیل یاری گل دره


قلم انداز 6: یادداشت هایی در تاریخ، ادبیات و فرهنگ

دوره 28، شماره 165، مرداد و شهریور 1396، صفحه 59-67

سهیل یاری گل دره


قلم انداز 5: یادداشت هایی در تاریخ، ادبیات و فرهنگ

دوره 28، شماره 164، خرداد و تیر 1396، صفحه 85-90

سهیل یاری گل دره


قلم انداز 3 یادداشت هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات

دوره 27، شماره 162، بهمن و اسفند 1395، صفحه 22-25

سهیل یاری گل دره


قلم انداز 4: یادداشت هایی در تاریخ، ادبیات و فرهنگ

دوره 28، شماره 163، بهمن و اسفند 1395، صفحه 23-28

سهیل یاری گل دره


قلم انداز 2 یادداشت هایی در تاریخ و فرهنگ و ادبیات

دوره 27، شماره 161، آذر و دی 1395، صفحه 87-91

سهیل یاری گل دره


قلم انداز (1) یادداشت هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات

دوره 27، شماره 160، آذر و دی 1395، صفحه 73-77

سهیل یاری گل دره


برابرهای عربی برخی از مثل های فارسی کتاب امثال و حکم دهخدا

دوره 27، شماره 158، خرداد و تیر 1395، صفحه 67-69

سهیل یاری گل دره


نکته هایی بر ترجمه و ضبط عبارات عربی در فرهنگ مأثورات متون عرفانی

دوره 27، شماره 157، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 70-73

سهیل یاری گل دره