قلم انداز 5: یادداشت هایی در تاریخ، ادبیات و فرهنگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نگارنده در نوشتار پیش رو در قالب سلسله یادداشت هایی پیرامون تاریخ، فرهنگ و ادبیات، شش مثلی که در فارسی و عربی درباره کار بیهوده و محال رواج داشته است، بیان می دارد. بعاوه به معرفی مختصر کتب اربعه امثال عربی به قلم ادیبان ایرانی م یپردازد.

کلیدواژه‌ها