قلم انداز 10 : یادداشت هایی در تاریخ، ادبیات و فرهنگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نگارنده در نوشتار پیش رو در قالب سلسله یادداش تهایی پیرامون تاریخ، فرهنگ و ادبیات، مقوله های ذیل را ب هاختصار اظهار می دارد:
سخنانی از استاد مَلِک الشُّعَراء بهار در ستایش علّمه مجلسی
اسفند و چشم زخم
سرکه/سیلی نقد به از حلوای نسیه
تصحیح ترجمه ای غلط
فَربهی و زیباییِ زن

کلیدواژه‌ها