قلم انداز (1) یادداشت هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر محتوای برخی آثار در حوزه تاریخ، فرهنگ و ادبیات را به طور بسیار اجمالی مورد مداقه قرار داده است. برخی از این موارد بدین شرح اند:
 - اشاره به پاره ای باورهای عامیانه درکتاب البصائر و الذخائر توحیدی
- احتمالی درباره ریشه ایرانی مثل عربی «با دست دیگران مار می گیرد »
- نکاتی درباره نحسی چهارشنبه
و... .

کلیدواژه‌ها