قلم انداز 4: یادداشت هایی در تاریخ، ادبیات و فرهنگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نگارنده در نوشتار پیش رو در قالب سلسله یادداشت هایی پیرامون تاریخ، فرهنگ و ادبیات، به برخی از مثال و حکم مشترک فارسی و عربی پرداخته است. آنچه در ذیل م یآید 15 مثل مشترک و هم مضمون فارسی و عربی است که بیانگر ارتباط تنگاتنگ این دو فرهنگ است.

کلیدواژه‌ها