موسی جاراللّه؛ دانشمند و متفکّر مسلمان تاتار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نوشتار حاضر ترجمه مدخلی در جلد 31 دایره المعارف اسلام ترکیه پیرامون موسی جارالله یکی از دانشمندان مسلمان تاتار است. نویسنده در این مقاله، زندگی، عقاید
و آثار موسی جارالله را مورد واکاوی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها