تازه های نگارش و نشر: اخبار گیلان در مطبوعات عصر قاجار الشیخ النجاشی: دراسة فی السیرة و العقیدة درخت سخن، بار دانش (مجموعه مقالات دکتر جلیل تجلیل، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران) نظریه ژانر (نوع ادبی) رویکرد تحلیلی تاریخی شرح تحقیقی دیوان حافظ امیرکبیر و ناصرالدین