کلیدواژه‌ها = ابن سینا
پرتوی تازه بر اندیشه های فلسفی ابن سینا

دوره 26، شماره 151، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 20-24

علی رضا ذکاوتی قراگوزلو