نسخه خوانی (30) رساله میرزا اشرف طبیب در پاسخ پرسش شاه سلیمان صفوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72967

چکیده

رساله حاضر، در پاسخ پرسشی از سوی شاه سلیمان
صفوی است که از طبیب خاص خود، میرزا اشرف پرسیده است.
سوال در باره تفاوت عرق گلاب با عرق گوشت یا ماءاللحم است.
شاه پرسیده است چرا آب گوشت که به روش عرق گیری بدست
می آید، چرب نیست، اما عرق گلاب، سرشار از مواد است. میرزا
اشرف بر اساس روش طب سنتی، و مبتنی بر فیزیک یونانی، و
با استفاده از مطالب ابن سینا، تلاش می کند توضیح دهد که
اشیاء ترکیبی، در وقت عرق گیری، شرایط مختلف دارند. در برخی
به راحتی مواد آنها جدا شده و در برخی چنین نمی شود. این رساله،
به روش ساده رابطه فیزیک یونانی، و طب سنتی را با روش های
درمانی رایج در استفاده از عرقیات نشان می دهد، مسائلی که از
نظر علم شیمی و نیز دانش پزشکی امروز اعتباری ندارد، اما به هر
حال بخشی از تاریخ علم در کشور ماست.

کلیدواژه‌ها