خرده هایی بر وسام الخطاوی، محقق و مصحح منطق الإشارات و التنبیهات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نوشتار پیش رو نقدی است بر آقای وسام الخطاوی که منطق الاشارات و التنبیهات اثر ابن سینا را مورد تحقیق و تصحیح قرار داده و توسط انتشارات مطبوعات دینی به چاپ رسانده است. نویسنده در نوشتار حاضر، مقدمه ایشان و نیز فصل نخست از نهج یکم آن کتاب را مورد مداقه و نقد و بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها