دوره و شماره: دوره 23، 135-136 - شماره پیاپی 135، مهر و آبان 1391 
17. معرفی گزارشی

صفحه 149-155

اسماعیل مهدوی راد


18. مجله های پژوهشی

صفحه 156-163

اسماعیل مهدوی راد


19. درگذشتگان

صفحه 164-171

ناصر الدین انصاری