تازه های نگارش و نشر: فهرستواره مشترک نسخه های خطی پزشکی و علوم وابسته در کتابخانه های ایران»، یکی از کهن ترین دستنویس های قرآن از کتابخانه ملی پاریس، آسیب شناخت حدیث، علم التصوف