دوره و شماره: دوره 23، شماره 133، فروردین و اردیبهشت 1391 
تازه های نگارش و نشر: دیوان سلیمی تونی، وحدت حوزه و دانشگاه، مسائل پاریسیّه یادداشتهای علامه محمد قزوینی، سندیات

صفحه 111-119

گروهی از نویسندگان؛ علیرضا اباذری؛ محمد مهدی کریمی؛ کریم کتابیار؛ غلامرضا امیرخانی


معرفی گزارشی

صفحه 120-123

اسماعیل مهدوی راد


مجله های پژوهشی

صفحه 124-128

اسماعیل مهدوی راد


درگذشتگان

صفحه 129-135

ناصر الدین انصاری