طرحی دیگر برای ارزیابی آثار قبل از چاپ و نشر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر سعی در معرفی و ارائه طرحی برای ارزیابی آثار، قبل از چاپ و نشر دارد. این طرح که توسط یکی از مجامع علمی انگلیس به نام انجمن پژوهش های جدید علوم انسانی ارائه شده، ناظر به مقوله اقتصاد نشر است. پرپوزال ارزیابی کتاب در برگیرنده ی بخش هایی چون اطلاعات اولیه و جملات مربوط به حمایت کتاب و ... می باشد.

کلیدواژه‌ها