کلیدواژه‌ها = نقد
نقد و بررسی تصحیح منهج اول عبقات

دوره 34، شماره 202، مهر و آبان 1402، صفحه 301-341

محمدجواد رجب زاده


نقدی بر نقد آقای علی زاهدپور

دوره 34، شماره 201، مرداد و شهریور 1402، صفحه 295-323

محمد جوکار


اگرچه قصّه ای بس دلنواز است... (نقدی بر چاپ حروفیِ «قصّۀ سلیمان»)

دوره 32، شماره 189، مرداد و شهریور 1400، صفحه 301-314

فرزاد ضیـائی حبیب آبـادی


انتحال از خویشتن، با اقتباس از دیگران!

دوره 32، شماره 189، مرداد و شهریور 1400، صفحه 315-362

حمید عطائی نظری


بازخوانی ابیاتی از آخرین تصحیح دیوان مسعود سعد

دوره 31، شماره 182، خرداد و تیر 1399، صفحه 83-105

گُلپر نصری


تصحیحی علمی - انتقادی از یک منظومۀ پهلوانی

دوره 30، شماره 176، تیر 1398، صفحه 81-96

سجاد ایدنلو


ملاحظاتی دربارۀ واژه نامۀ شاهنامه

دوره 29، شماره 174، اسفند 1397، صفحه 155-169

سجاد آیدنلو


یادداشتهایی دربارۀ فردوسی و شاهنامه

دوره 29، شماره 169، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 87-109

سجاد آیدنلو


بایسته های نقد

دوره 23، شماره 134، خرداد و تیر 1391، صفحه 43-44

علیرضا ذکاوتی قراگزلو