یادداشتهایی دربارۀ فردوسی و شاهنامه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

تازهتریــن کتــاب دکتــر شمیســا بــا تعبیــری برگرفتــه از راحه الصــدور شاهِ نامه هانامیـده شـده اسـت. ایـن اثـر مجموعـه یادداشـتهای ایشـان دربـارۀ فردوسـی و شـاهنامه اسـت کـه در طـول ِ چنـد سـال بـر حواشـی شـاهنامۀ ِ تصحیـح ژول مـول و سـپس چـاپ مسـکو نوشـته و اخیـرا در قالـب کتابـی در بیسـت فصـل منتشـر شـده اسـت. در ایـن کتـاب گاهـی اشـارات، حدسـها و پرسشـهای جدیـد و تأملبرانگیـزی دیـده می ِ شـود و بـه رغـم تنـوع موضوعات وِ حجـم نسـبتا ِ زیـاد آن (نهصـد صفحـه) بسـیاری از مطالـب به اختصـار و گـذرا مطـرح شـده که محتملا ناشی از شکل یادداشتی اصل آنهاسـت. در ایـن مقالـه پیشـنهادهاییربـارۀ بعضـی نظریـات و دریافتهـای ِ شـاه نامه هـا آورده شـده اسـتکلیدواژه‌ها