خار دان آن را که خرما دیده‌ای (در پاسخ به یادداشت مهدی نورمحمدی در شماره 182 مجله آینه پژوهش)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69559

چکیده

سعید پورعظیمی در مقاله‌ای با عنوان «ای امان از این امانت خوار» در شماره 176 آینه پژوهش، به نقد کتاب «خاطرات عارف قزوینی» که توسط نورمحمدی منتشر شده، پرداخته است. نورمحمدی نیز در شماره 182 در مقاله‌ای با عنوان «کلیت کار را قابل دفاع می‌دانم» به ایشان پاسخ داده‌اند. نوشتار پیش رو، پاسخ مجدد پورعظیمی به یادداشت نورمحمدی است.
 
 
 
نقد، مهدی نورمحمدی، جوابیه نقد، سعید پورعظیمی، نقد مقاله، عارف قزوینی، کتاب خاطرات عارف قزوینی، نقد کتاب.

کلیدواژه‌ها