ترجمه قرآن با چسب و قیچی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

قرآن ندایی برای جهانیان، کتابی است که توسط خانم معصومه یزدان پناه ترجمه و توسط شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1390 به چاپ رسیده است. نویسنده در نوشتار حاضر، به بررسی سرقت ادبی در برگردان انگلیسی قرآن کریم در کتاب مذکور همت گماشته است. در راستای این هدف، با ذکر شاهد مثال هایی از کتاب مذکور، ترجمه آن را در بوته نقد قرار داده است.

کلیدواژه‌ها