دوره و شماره: دوره 30، شماره 178، پاییز 1398 
10. کتاب شناسی نزار قبانی در ایران

صفحه 151-173

محمد رضا ابن الرسول؛ سحر جمشیدی