دوره و شماره: دوره 30، شماره 178، آبان 1398 
کتاب شناسی نزار قبانی در ایران

صفحه 151-173

محمد رضا ابن الرسول؛ سحر جمشیدی