پابرگ 17

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2019.67949

چکیده

نوشتار حاضر، هفدهمین شماره از سلسله انتشاراتی است که بر یافته های تاریخ ادبیاتی، متن شناسی و نسخه شناسی تمرکز دارد. برخی از منابع معرفی شده و مطالب مطروحه در این شماره به شرح ذیل است:
بیت سعدی در عبهرالعاشقین روزبهان (؟)
مأخذی دیگر برای قصیدۀ سوگندنامۀ فرید عطار )مداح خوارزمشاه( و گمانه زنی دربارۀ ابیات مفقود سرآغاز آن کتابت آثار عطار و سعدی به دست با کان/ پا کان اسفراینی دیوان شعری از سدۀ نهم، و نه پنجم هجری، در بغداد اطلاعی احتمالی از یکی از افراد خاندان عبدالسامی فارس در سدۀ هشتم هجری در معرّفی دیوان شعر «بی نشان » )یادداشتی به قلم دکتر روح انگیز کراچی( علامه قزوینی و مصطفی جواد دو استدراک پابرگی )پیرامون نامۀ دکتر غنی به علامه قزوینی و شعر «ا گر دل از غم دنیا جدا توانی کرد )»

کلیدواژه‌ها