دوره و شماره: دوره 30، شماره 176، تابستان 1398 
4. اعجاز قرآن در قرآن؟

صفحه 41-54

ماتیاس رادشایت؛ ملیحه احسانی نیک