دوره و شماره: دوره 26، شماره 154، زمستان 1394 
12. معرفی گزارشی

صفحه 117-121

اسماعیل مهدوی راد


13. درگذشتگان

صفحه 122-126

ناصر الدین انصاری