دوره و شماره: دوره 26، شماره 154، آذر و دی 1394 
معرفی گزارشی

صفحه 117-121

اسماعیل مهدوی راد


درگذشتگان

صفحه 122-126

ناصر الدین انصاری