آیت الله حاج سید هاشم نجف آبادی میردامادی (صاحب تفسیر خلاصه البیان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر به معرفی آیت الله هاشم نجف آبادی میردامادی صاحب تفسیر خلاصه البیان همت گمارده است. وی در راستای این هدف، نسب، اساتید، و تألیفات این آیت الله را بیان می نماید.

کلیدواژه‌ها