کلیدواژه‌ها = عارف قزوینی
این نقد نیست، بلکه ویران کردن است

دوره 31، شماره 185، آذر و دی 1399، صفحه 247-281

مهدی نورمحمدی


نقد و بررسی کتاب: بررسی دو کتاب از یک مجموعه

دوره 25، 149-150، بهمن و اسفند 1393، صفحه 97-101

مونا سادات جهان مراد نوری