نقد و بررسی کتاب: بررسی دو کتاب از یک مجموعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

مجموعه کتاب های «در ترازوی نقد» تمهیدی است برای تدوین یک رشته کتاب در حوزه نقد شعر معاصر که حاصل اندیشه جمع و گروه نخبگان این فن باشد. هر یک از کتاب های این مجموعه که به همت انتشارات سخن منتشر می شود، درباره یکی از شاعران برجسته معاصر است که همراه با مقدمه، سال شمار زندگی، گزیده اشعار و کتابشناسی شاعر، به چاپ می رسد. نویسنده در نوشتار حاضر به معرفی شماره 15 و 16 مجموعه مذکور همت گماشته است. عنوان کتاب پانزدهم از مجموعه «در ترازوی نقد»، «شعری که زندگی ست» به کوشش مجید قدمیاری می باشد که مربوط به زندگی، نقد، و تحلیل اشعار احمد شاملو است. «خنیاگر میهن: زندگی، نقد، تحلیل و گزیده اشعار عارف قزوینی»، عنوان کتاب شانزدهم از مجموعه مذکور است که توسط هما میوانی نگارش شده است. نویسنده نوشتار حاضر در راستای معرفی این دو جلد، نخست اشاره ای مختصر به محتوای فصول کتاب داشته و سپس، محسنات و کاستی های آن ها را متذکر می شود.

کلیدواژه‌ها