پاسخ مهدی نورمحمدی بر نقد مقاله آقای سعید پورعظیمی «کلیت کار را قابل دفاع می­دانم»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69543

چکیده

نوشتار پیش رو جوابیه مقاله «ای امان از این امانتخوار» نوشته سعید پورعظیمی است که در شماره 176 (خرداد و تیر) مجله آینه پژوهش در نقد کتاب «خاطرات عارف قزوینی» منتشر شده است.
 
 
پاسخ مهدی نورمحمدی بر نقد مقاله آقای سعید پورعظیمی
«کلیت کار را قابل دفاع می­دانم»
مهدی نورمحمدی
 
 
چکیده
نوشتار پیش رو جوابیه مقاله «ای امان از این امانتخوار» نوشته سعید پورعظیمی است که در شماره 176 (خرداد و تیر) مجله آینه پژوهش در نقد کتاب «خاطرات عارف قزوینی» منتشر شده است.
 
کلیدواژه ها
جوابیه نقد، سعید پورعظیمی، نقد کتاب، کتاب خاطرات عارف قزوینی، عارف قزوینی، مهدی نورمحمدی، نقد مقاله.
 

کلیدواژه‌ها