نویسنده = رسول جعفریان
تعداد مقالات: 68
1. نسخه خوانی 23

دوره 31، شماره 186، بهمن و اسفند 1399، صفحه 137-152

رسول جعفریان


3. نکته حاشیه یادداشت

دوره 31، شماره 186، بهمن و اسفند 1399، صفحه 359-394

رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ سهیل یاری گل درّه؛ محمد ابراهیم مالمیرا


4. مکتب شیعی ری در قرن هفتم بر اساس تبصره العوام

دوره 31، شماره 185، آذر و دی 1399، صفحه 21-43

رسول جعفریان


6. نکته حاشیه یادداشت

دوره 31، شماره 185، آذر و دی 1399، صفحه 283-320

مرتضی کریمی‌نیا؛ رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ جویا جهانبخش؛ سید محمدحسین حکیم؛ سید صادق حسینی اشکوری


7. نکته حاشیه یادداشت

دوره 31، شماره 184، مهر و آبان 1399، صفحه 321-342

حمید رضا تمدن؛ سید صادق حسینی اشکوری؛ روح الله شهیدی؛ محسن احمدوندی؛ رسول جعفریان؛ مرتضی کریمی نیا


9. نخستین نگارش ها در حوزه تمدن اسلامی (یک مرور کوتاه)

دوره 31، شماره 184، مهر و آبان 1399، صفحه 17-38

رسول جعفریان


11. نکته حاشیه یادداشت

دوره 31، شماره 183، مرداد و شهریور 1399، صفحه 289-303

حمید رضا تمدن؛ جویا جهانبخش؛ رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ جواد بشری


15. استاد مرتضی به مثابه یک مورخ - متکلّم

دوره 30، شماره 179، آذر و دی 1398، صفحه 9-18

رسول جعفریان


16. نسخه خوانی 17

دوره 30، شماره 178، پاییز 1398، صفحه 17-32

رسول جعفریان


17. نسخه خوانی 16

دوره 30، شماره 177، تابستان 1398، صفحه 18-31

رسول جعفریان


19. نسخه خوانی 15

دوره 30، شماره 175، بهار 1398، صفحه 27-36

رسول جعفریان


20. ابن قتیبه و علوم عرب در یک گفتگوی قوم گرایانه

دوره 29، شماره 174، زمستان 1397، صفحه 133-140

رسول جعفریان


21. نسخه خوانی 14

دوره 29، شماره 173، زمستان 1397، صفحه 17-31

رسول جعفریان


23. نسخه خوانی 13

دوره 29، شماره 172، آذر و دی 1397، صفحه 37-51

رسول جعفریان


25. نسخه خوانی (12)

دوره 29، شماره 171، مرداد و شهریور 1397، صفحه 85-101

رسول جعفریان