کلیدواژه‌ها = شمس تبریزی
درنگی در ترجمۀ کتاب من و مولانا

دوره 34، شماره 201، مرداد و شهریور 1402، صفحه 219-226

سید محمدحسین میرفخرائی


در حضور مولانا: سیاحتى در عالم معنا

دوره 33، شماره 193، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 5-26

عبدالجبار رفاعی


معنا، حضور و خدای زنده در جست‌وجوی تفسیرِ «المعنی هو اللّه»

دوره 31، شماره 185، آذر و دی 1399، صفحه 75-93

سید محمد عمادی حائری