دوره و شماره: دوره 25، 149-150 - شماره پیاپی 149، بهمن و اسفند 1393 
1. شکل و ساختار قرآن

صفحه 7-22

آنگلیکا آنگلیکا نویورت؛ نصرت نیل ساز


3. اسلام در بستر عربی آن

صفحه 30-34

فرانسوا دوبلوا؛ آلاء وحیدنیا


12. نقدی بر «حلاج»، دکتر علی اکبر ولایتی

صفحه 102-105

حسین علیزاده؛ علی اکبر ولایتی


20. معرفی گزارشی

صفحه 164-173

اسماعیل مهدوی راد


21. در گذشتگان

صفحه 174-181

ناصر الدین انصاری


22. سال بیست و پنجم

صفحه 182-184

اسماعیل مهدوی راد