دوره و شماره: دوره 3، 17-18 - شماره پیاپی 17، بهمن و اسفند 1371 
نقد شصت کتاب

صفحه 58-109

علی اکبر زمانی نژاد