دوره و شماره: دوره 19، شماره 114، بهمن و اسفند 1387 
درگذشتگان

صفحه 102-104

ناصر الدین انصاری؛ محمد حسن محمدی مظفر