معرفی های اجمالی: راهنمای حقیقت: پرسش و پاسخ درباره عقاید شیعه، انوار فروزان هدایت، پژوهشی بر نام شهرها و آبادی های ایران، قواعد عقلی در قلمرو روایات: قواعد کلی عقلی، نام ها و صفات خداوند، اداء المفروش من شرح أرجوزة العروض