نویسنده = جویا جهانبخش
نامه شیخ سعدی به شمس الدین صاحب دیوان

دوره 32، شماره 192، بهمن و اسفند 1400، صفحه 63-72

جویا جهانبخش


نکته، حاشیه، یادداشت

دوره 32، شماره 188، خرداد و تیر 1400، صفحه 359-386

رسول جعفریان؛ جویا جهانبخش؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ حیدر عیوضی؛ سروش نژند


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 187، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 337-373

جویا جهانبخش؛ رسول جعفریان؛ مرتضی کریمی نیا؛ احمد خامه یار؛ امیر رفیعی؛ روح الله شهیدی


نکته حاشیه یادداشت

دوره 31، شماره 185، آذر و دی 1399، صفحه 283-320

مرتضی کریمی‌نیا؛ رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ جویا جهانبخش؛ سید محمدحسین حکیم؛ سید صادق حسینی اشکوری


گوش اسپ کیخسرو

دوره 31، شماره 183، مرداد و شهریور 1399، صفحه 5-23

جویا جهانبخش


فردوسی در رسائل العشاق

دوره 31، شماره 183، مرداد و شهریور 1399، صفحه 253-265

جویا جهانبخش


نکته حاشیه یادداشت

دوره 31، شماره 183، مرداد و شهریور 1399، صفحه 289-303

حمید رضا تمدن؛ جویا جهانبخش؛ رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ جواد بشری


به سوری که دستانش چوبین بود

دوره 31، شماره 182، خرداد و تیر 1399، صفحه 49-74

جویا جهانبخش


زبان شاهنامه و برسری خوانی

دوره 31، شماره 181، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 55-80

جویا جهانبخش


سیاحت در جهان واژه کاوی

دوره 30، شماره 180، بهمن و اسفند 1398، صفحه 35-53

جویا جهانبخش


زان نازنینْ پیالۀ دِْلخواه

دوره 30، شماره 178، آبان 1398، صفحه 90-98

جویا جهانبخش


چگونه صاحِبْ هِمتان را «تَنْبیه » می کنَند؟!

دوره 30، شماره 176، تیر 1398، صفحه 49-54

جویا جهانبخش


« از نشستن بخیز! » دَرنگ دَر مَعنایِ بیْتی از بوستان

دوره 30، شماره 175، اردیبهشت 1398، صفحه 3-12

جویا جهانبخش


اخلاق ناصری در کهن جامه ای تازی

دوره 29، شماره 174، اسفند 1397، صفحه 87-100

جویا جهانبخش


شب پره و شب پره چشم

دوره 29، شماره 173، دی 1397، صفحه 3-16

جویا جهانبخش