نویسنده = جویا جهانبخش
تعداد مقالات: 47
1. زان نازنینْ پیالۀ دِْلخواه

دوره 30، شماره 178، پاییز 1398، صفحه 90-98

جویا جهانبخش


5. چگونه صاحِبْ هِمتان را «تَنْبیه » می کنَند؟!

دوره 30، شماره 176، تابستان 1398، صفحه 49-54

جویا جهانبخش


8. اخلاق ناصری در کهن جامه ای تازی

دوره 29، شماره 174، زمستان 1397، صفحه 87-100

جویا جهانبخش


9. شب پره و شب پره چشم

دوره 29، شماره 173، زمستان 1397، صفحه 3-16

جویا جهانبخش


18. امیدوار، یک بَحثِ لُغَوی به بهانۀ بیْتی از سَعدی

دوره 27، شماره 160، پاییز 1395، صفحه 13-16

جویا جهانبخش


19. باغِ تَفَرُّجَست و بَس! دربارۀ سَعدی کیارُستَمی

دوره 27، شماره 159، تابستان 1395، صفحه 29-36

جویا جهانبخش


20. گامی به سوی إسناد و أسناد در تحدیث

دوره 27، شماره 158، تابستان 1395، صفحه 45-66

جویا جهانبخش


22. نئوگلستان! نظر به شوخی تازه ای با میراث شیخ شیراز

دوره 26، شماره 156، زمستان 1394، صفحه 47-55

جویا جهانبخش


23. پیشنهادی در خوانش بیتی از ابوالطیب مصعبی

دوره 26، شماره 156، زمستان 1394، صفحه 5-11

جویا جهانبخش


24. یک قصه سرگردان و حصه آن

دوره 26، شماره 155، زمستان 1394، صفحه 29-39

جویا جهانبخش